Švindl s tajnými léky

V novější době vyskytlo se tolik léků tajných, zázračných, jež vychvalují se proti všem nemocím, že to povinností lékaře a lidumila, varovati obecenstvo před kupováním léků těchto.

Hlavní okolností, která zasluhuje uvážení, jest, že vyrábitelé těchto léků jsou obyčejně osoby, jež o lékařství nemají ani zdání, a výrobky své, úplně nečinné nebo nejisté, ba i nebezpečné prodávají za přílišné ceny na újmu obecenstva.

Jsou to vesměs látky známé a smíšeniny. Mnohé z léků těch jsou prostředky počišťovací, a sice takové, jež nyní lékaři neradi předpisují, jež si však obecenstvo přeje; mnohé slibují účinek proti neduhům, jež lékař obyčejně vyléčiti nedovede, jako jsou: padoucnice, souchotě, dna, cholera, následky hejření a tajných hříchů, pokousáni od psa vzteklého a t. d.

Mnohé z nich mají za úkol ozdobení neb okrášlení tělesné, barvení kůže, vlasů, zubů; léčení bolesti zubní neb čivní.

Velká část prostředků těchto bez výminky má škodlivý účinek, zvláště ty, jež obsahují látky jedovaté.

Neméně nebezpečné jsou, ač neotravují, prudké léky počišťovací, ba i mírnější léky tyto, jako senna, nehodí se pro každého, přes to, že se léku toho vůbec užívá. Rovněž china a železité léky mohou, nerozumně užívány, škoditi. Nelze popříti, že prudké léky, jestli se nerozumně upotřebí, účinkují jako jedy, že způsobí nemoci nebezpečné, chřadnutí a také smrt.

Snadno lze pochopiti, že léky mají účinek opačný, ba škodlivý, jestliže nemocný nebyl dříve prohlednut a stav jeho prozkoumán.

Dryáčníci pak a mastičkáři, švindléři, vychvalujíce tajné léky, radí je a posílají každému, nezkoumajíce dříve, zdali se proň hodí čili nic.

Nikde se nepracuje tak na škodu a záhubu lidstva a jeho zdraví, ani při falšování potravin a nápojů, proti čemuž policie zakročuje, jako v oboru tomto.

Avšak i v tomto případě, neškodí-li přímo tajný lék, má škodlivý následek tím, že se promešká pomoc v čas, a tím se neduh zhorší. Každý lékař to ví ze své zkušenosti, jak přečasto neduh z počátku mohl snadno býti odstraněn, jenž prodlením času a mastičkařením stal se nezhojitelným.

Nejčastěji se to přihodí při záškrtu, kde užívá se mazání tinkturou, a tak se opomene v čas pomoc lékařská; též při léčení průtrže, kde nepomůže žádný lék vnitřní, a kde si nemocný velice škoditi může tím, že opomene řádný obvazek přiložiti.

Veškeren švindl s tajnými léky zasluhuje odsouzení, nejen z ohledů lékařských, nýbrž proto, že se obecenstvo podvádí; s lehkověrností nemocných ubožáků provozuje se hanebná hra ošemetná, a zároveň jeví se snaha lidi ohlupiti.

Podvod provozovaný v tomto odboru jest tak veliký, že v žádném jiném odvětví průmyslu neděje se cos podobného.

Látky, nemající ceny, na př. sůl, cukr, mouka z hrachu nebo čočky, prodávají se pod zvučným jménem za ceny nesmírné. Švindléři tito vydělají nesmírné peníze; proto věnují tolik na inserty.

Velmi často upotřebí se k hotovení leků těch zkažených a nečistých věcí, na př. staré sádlo, zkažené víno, plesnivé staré soli a byliny atd., často pak jsou to směsice léků zastaralých, jež by se nyní styděl každý lékař předepsati.

A jakým způsobem vychvalují se tyto léky? Mastičkář neštítí se té nejhroznější lži, vymyslí si jména osob, tituly a hodnosti, které dosvědčují účinek jeho léku, a jež neexistují nebo dávno jsou mrtvé, nedavše svolení svoje ani, by se tímto způsobem zneužívalo jich jména.

Mastičkáři tito vysílají také do světa rozličné brožurky, jež jsou přeplněny lžemi všeho druhu o původu a vzniku té neb oné nemoci, na př. příjice, úbytí míchy, a jich léčení. Neustálé opakování lží těch ve všech listech má konečně účinek ten, že mnohý prostý člověk tomu uvěří, zvláště když nikdo proti tomu se neozve.

Spisy takové mají za hlavní úkol podporovati a rozšiřovati mezi lidem hloupost a pověru. Jsou to prostředky k ohlupačení lidu, jež účinkují téměř na všecky třídy, zvláště pak na mládež. Pokud lid věří v zázračnou moc léků tajných, neliší se co do vzdělanosti od prostých divochů.

Zatím co lékaři svědomití se přičiňují, by lid i úřadové nakloněni byli zdravotnictví rozumnému, k čemuž napomáhati mají hlavně vědomosti a poznání ústrojů těla lidského, příčin a průběhu nemocí, pracují mastičkáři k tomu, by se obnovily náhledy zastaralé a šířila v lidu pověra i lehkověrnost ohledně nemocí.

Ziskuchtivost nejsprostší spoléhá se tu na hloupost lidskou a dochází cíle. Dryáčnictví jest článkem důležitým v řetězu, jejž tvoří různé prostředky klamné, jimiž mastičkáři, hádači, magnetisérové a pod. podvodníci otočiti se snaží národy, by v prospěch svůj je drancovali. Každý, komu záleží na tom, by člověčenstvo pokročilo, musí počíti zápas proti tomu, jako vůbec proti všelikému podvádění.

Nemáte oprávnění psát komentáře.