Ošetřování nemocných

Dieta jest prvním pravidlem pro nemocného, to jest střídmost v jídle a pití. Máť každý člověk píti a jísti pouze tolik, mnoho-li potřebuje k výživě těla svého; z nestřídmosti pochází mnoho nemocí. Rušeno-li zažívání, má to škodlivý účinek též na duševní činnost člověka.

Pozorujíce zvířata, shledáme jich málo, by žrala více, než potřebují. Vyjma pudla neožralo se posud žádné zvíře, jenom člověk, pán přírody, jí a pije, až klesne.

Zvíře nemocné lační a nedotkne se ani nejmilejší potravy.

Lidé by měli příkladu toho následovati. Kdo žije střídmě, stůně zřídka a dočká se vysokého stáří.

Netřeba ani tuto připomínati, že pro nemocného jest důležité, by nejen užíval léků ustanovených, nýbrž aby zachoval dietu, jež řídí se dle nemoci a jest velmi důležitou.

Při nemocích vnitřních, pociťuje-li nemocný horkost, jest nejlépe, ulehne-li bez prodlení, vdychá čerstvý vzduch a vystříhá se všeho rozčilování a pije — nejlépe vodu.

V takovém případu nemoc bez lékaře a léků mine — arci není-li prudká příliš.

Pokoj má míti každý nemocný, pročež škodí časté návštěvy; také nemá se mu nic oznamovati, co by jej mohlo dojmouti mocně, nebo se to státi má s největší opatrností.

Nemáte oprávnění psát komentáře.