Osteospermum - Paprskovka

Rostliny rodu Osteospermum - Paprskovka

Rod Osteospermum zahrnuje asi 50 druhů.