Hoya - Voskovka

Rostliny rodu Hoya - Voskovka (perlucha)

Rod Hoya zahrnuje asi 50 druhů.